Anastasia Emelianova cinayeti davasındaki beraat kararı istinafa taşındı

ERZURUM – Erzurum’un Yakutiye ilçesinde 21 Eylül 2023 tarihinde Anastasia Emelianova’nın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Mohammad Nızar Arnabeh hakkında, suçun “sanık tarafından işlendiği sabit olmadığı” gerekçesiyle verilen beraat kararına itiraz edildi.

Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına karşı itiraz başvurusunu Emelianova’nın avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Begüm Osma yaptı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuran Osma, dilekçesinde “Dosyanın kolluk, soruşturma, kovuşturma aşamaları ve toplanan bilgi, belge, rapor, tutanak, deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde yerel mahkemece verilen hükmün açıkça usul ve yasaya aykırı olduğu görülmektedir” ifadesini kullandı.

Müvekkilin ölümüne sebebiyet veren suça konu olay sonrasında sanığın çelişkili ifadelerini hatırlatan Osma, “Kadına karşı kasten öldürme” suçu kapsamında şikayetçi olduklarını belirtti.

Yerel mahkemece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na hiçbir şekilde ihbarda bulunulmadığını, duruşma günü bildirilmediğini ve doğal olarak ilgili bakanlığın bu dosyaya katılma talebinde bulunmasının imkanının da ortadan kaldırıldığını anlatan Osma, kovuşturma aşamasının bu şekilde sürdürülmüş olmasının usul ve yasaya aykırı olduğuna dikkat çekti.

‘CAM PARÇALARINDA PARMAK İZİNİN ÇIKMAMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI’

Bu ihlalin ağırlıklı bozma sebebi olduğunun da yerleşik içtihatlarca sabit olduğunu dile getiren Osma, şunları söyledi:

“Sanık, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında açıkça çelişkili ifadeler vermiştir. Sanığın isnat edilen suçtan kurtulmaya yönelik beyanları her iki aşamada da mevcut olup maktulün tesadüfen, kendi kendine öldüğü iddia edilmiştir. Sanığın bu tutumu yerel mahkemece gözetilmemiş, usul ve yasaya aykırı olarak sanık hakkında beraat kararı verilmiştir. Maktulün ölümüne sebebiyet veren cam parçalarında da sanığın hiçbir şekilde parmak izinin çıkmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanık lehine değerlendirilemez ve hükme esas alınamaz.

Hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine; hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülmesine karar verilirse ilk derece mahkemenin hükmünün kaldırılmasını ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde yeniden hüküm kurularak sanığın ‘Kadına Karşı ve Canavarca Hisle Kasten Öldürme’ suçu bakımından üst hadden ve indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz.”

YEREL MAHKEME: KESİN VE İNANDIRICI DELİL ELDE EDİLEMEDİ

Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında şu ifadeleri kullanılmıştı:

“Olay yerindeki kırık cam parçalarında sanığın parmak izinin de tespit edilemediği, bu haliyle sanığın yüklenen suçu işleyip işlemediği hususunda mahkememizde şüphe oluştuğu, sanığın ölen Anastasia’ya yönelik kasten öldürme suçunu işlediğine ilişkin yeterli kanı oluşturacak, cezalandırılmasına yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, ceza yargılamasında mahkumiyet kararı verilebilmesi için atılı suçun sanık tarafından işlendiğinin hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde hukuka uygun elde edilen kanıtlarla kesin olarak kanıtlanması gerektiği, zira ceza adaletinde olasılıklara ve varsayımlara göre karar verilemeyeceği, aksine düşüncenin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 6. ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 36. maddesinde yazılı adil yargılama ilkelerine aykırı olacağı, ceza muhakemeleri hukukun en temel ilkesinin şüpheden sanık yararlanır (indubio pro reo) prensibi de nazara alındığında sanığa isnat edilen suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanık Mohammad Nizar Arnabeh’in üzerine atılı suçtan CMK 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar vermek gerekmiş olup, her ne kadar sanık Mohammad Nızar Arnabeh hakkında maktul Anastasia Emelianova’ya yönelik TCK’nın 82/1.f,53 maddeleri uyarınca kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince sanığın bu suçlamadan beraatine karar verilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx